Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en så miljövänlig byggnation som möjligt.

Vi ska via dokumentation kunna påvisa vad för material som använts och redogöra för var rivningsmaterial, emballage och restprodukter deponeras/lämnas till återvinning.

Vi arbetar för att uppnå kraven som ställs inom ISO 140001 samt uppnå de mål som finns i byggsektorns kretsloppsråd.

För att minimera vår miljöpåverkan och uppnå dessa krav så ska vi bland annat:

  • Utforma en miljöplan/rivningsplan för varje enskilt projekt vid behov.
  • Redovisa resultatet av vårt miljöarbete.
  • Engagera vår personal i miljöarbetet.
  • Tillse att våra underentreprenörer följer vår miljöplan.
  • Välja material med så låg miljöpåverkan som möjligt.
  • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning.
  • Bidra till effektiva kretslopp genom källsortering och att aktivt tillse att miljöfarligt material tas bort och deponeras på rätt sätt.
  • Minimera användandet av ozonnerbrytande medel och impregnerat material.
  • Följa aktuell lagstiftning på miljöområdet.