Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett utav ledorden för företaget och något som vi tar mycket allvarligt på.

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder och uppdragsgivare högsta kvalitet på utförda uppdrag och via dokumentation redovisa detta. Vi skall ha säkra och tillförlitliga leveranser, vilka skall uppfylla myndigheters och uppdragsgivarens specificerade kvalitetskrav.

Vi arbetar för att uppnå kraven som ställs inom ISO-9001.

För att uppnå dessa högt ställda kvalitetskrav ska bland annat dessa punkter beaktas:

  • Säkerställa att befintliga funktioner ej  förändras eller försämras, tex ventilation med mera.
  • Arbeta enligt fastslagen egenkontroll/kvalitetssäkring med beaktande av för objektet preciserade kontrollpunkter.
  • Dagbok skall alltid föras.
  • Intern slutkontroll genomförs före slutbesiktning.
  • Alla anställda skall ha kännedom om kvalitetsmanualen samt ha tillgång till de dokument och instruktioner som påverkar kvaliteten av deras arbete.
  • Företagsledningen förbinder sig att ställa erforderliga resurser till förfogande för att uppnå och upprätthålla kvalitetssystemets nivå.
  • Företagsledningen har utsett kvalitetsansvarig som företagets representant i kvalitetsfrågor och gett denne erforderliga befogenheter att säkerställa att kraven i kvalitetssystemet uppfylls och vidmaktshålls.
  • Allt inkommande gods kontrolleras beträffande mängd och kvalitet mot vår leveransspecifikation.